الاثنين، 20 مارس، 2017

exemple modele ATTESTATION DE LIEN DE PARENTEATTESTATION DE LIEN DE PARENTE

Nous, Officier dEtat-civil déléguéà larrondissement
Attestons que :
NOM : ……………………… …………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
NOM DU PERE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM DU MERE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RESIDANT A : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DE CIN : ……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
APPARTIENT AU CERCLE FAMILIAL EN QUALITE DE : ………BEAU-FRERE……………
DE :…………………………………
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ..................................................................................................................... ..........
NOM DU PERE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM DU MERE : ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
RESIDANT A : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DE CIN : …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

En foi de quoi, cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

SIGNATURE :